Belangenbehartiging

Het behartigen en vertegenwoordigen van de belangen van de leden is een belangrijke taak van de NVRD. Door het collectief is de vereniging een sterke partner voor haar leden. Belangenbehartiging is veel meer dan invloed verkrijgen op de besluitvorming door lobby in het parlement. Belangenbehartiging gebeurt door in een vroeg stadium en aan vele vergader- en onderhandeltafels proactief de leden te vertegenwoordigen. De NVRD zit aan tafel omdat ze wordt gezien als dé vertegenwoordiger van de sector. Ook in 2017 hebben we aan vele vergadertafels de belangen van de leden behartigd en vertegenwoordigd:

 • Onderzoek uitbreiding Statiegeld

  In het voorjaar is op verzoek van de staatssecretaris een onderzoek opgestart naar de kosteneffecten van statiegeld op kleine blikjes en flesjes. Dit onderzoek is inmiddels naar de Kamer gestuurd. De NVRD heeft deelgenomen in de klankbordgroep die het onderzoek heeft begeleid.

 • Municipal Waste Europe

  Municipal Waste Europe richt zich specifiek op de belangenbehartiging voor de publieke afvalsector in Brussel. De NVRD participeert in het Policy Committee van MWE waar de activiteiten van de staf inhoudelijk gecoördineerd worden. Het Policy Commitee komt 4 keer/jaar bijeen in Brussel. In 2017 was de belangenbehartiging vooral gericht op het wetgevingspakket voor de circulaire economie.

  Meer informatie: https://www.municipalwasteeurope.eu/ 

 • Landelijke samenwerking zwerfafval

  Samen met de VNG heeft de NVRD deelgenomen aan de projectgroep die de vormgeving van een landelijke organisatie zwerfafval heeft verkend. Aan de projectgroep werd ook deelgenomen door het Afvalfonds, Stichting Nederland Schoon, het Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat.

 • Schoon belonen

  De NVRD heeft in 2017 deelgenomen aan het projectteam Schoon Belonen. In het projectteam heeft de NVRD praktijkervaring ingebracht, de VNG ondersteund en zich specifiek beziggehouden met het vraagstuk van juridische belemmeringen. De Pilot Schoon Belonen is eind 2017 afgerond met een evaluatie.

 • Onkruidbeheersing

  In de zomer van 2017 heeft de NVRD de ervaringen met niet chemische onkruidbeheer geïnventariseerd. Wat naar voren komt, is dat veranderend klimaat, eerdere bezuinigingen en het verbod op chemie het beheer lastiger maakt waardoor het beeld van de openbare ruimte vaak achteruitgaat. De oproep die we namens onze leden hebben gedaan, is om tijd te nemen voor de overgang, meer te investeren en/of het gewenste beeld aan te passen. Door slim te ontwerpen en te beheren kan ook meer kwaliteit worden bereikt.

 • Brancheafspraken Vpb wetgeving

  De NVRD heeft in 2017 regelmatig overleg gevoerd met de Belastingdienst om te komen tot brancheafspraken met betrekking tot de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

 • Raamovereenkomst Verpakkingen

  De NVRD heeft deelgenomen aan de klankbordgroep rond de kostenonderzoeken ten behoeve van de tussentijdse evaluatie en aan de klankbordgroep onderzoek niet-verpakkingen. De NVRD is daarnaast zelf initiatiefnemer geweest bij het WUR-onderzoek naar de recyclebaarheid van verpakkingen. Samen met een aantal leden is dit onderzoek begeleid. Daarnaast is deelgenomen aan de werkgroep UMP 3.0 en was de NVRD vertegenwoordiger namens gemeenten in de Beheercommissie UMP. Tot slot hebben het laatste half jaar regelmatig gesprekken tussen Afvalfonds en publieke partijen plaatsgevonden over het regiemodel om uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst. Ook de NVRD is hierbij betrokken geweest vanuit gemeentelijk perspectief.

 • Monitoringsberaad WEEE

  Namens de leden van de NVRD is deelgenomen aan het monitoringsberaad WEEE. Vanuit dit beraad is deelgenomen aan de 'Werkgroep lekstromen' om te kijken welke bijdrage gemeenten kunnen leveren aan het voorkomen dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) bij niet-gecertificeerde verwerkers terecht komen. In 2018 zal een factsheet verschijnen over hoe gemeenten kunnen bijdragen om lekstromen te voorkomen.

 • Begeleidingscommissie LAP

  De NVRD heeft zitting in de begeleidingscommissie Landelijk Afvalbeheer Plan. Afgelopen jaar is het LAP 3 tot stand gekomen. De NVRD heeft het afgelopen jaar een inspraakreactie op de conceptteksten gegeven. Daarnaast heeft de NVRD herhaaldelijk gewezen op het spanningsveld tussen wat er in het LAP staat en de dagelijkse praktijk.

 • Medicijnafval

  Begin 2017 is de NVRD betrokken geweest bij gesprekken met de apotheekbranche over de inzameling van oude medicijnen bij apothekers. Hierbij is ingezet op werkbare en efficiënte afspraken tussen apothekers en gemeenten binnen de huidige KCA-wetgeving.

 • Publieke opinie

  In 2017 heeft de branche meer publiciteit gekregen dan ooit tevoren. Diverse landelijke kranten besteedden aandacht aan afvalscheiding in de breedste vorm. Enkele malen heeft de NVRD zelf de media gezocht om belangrijke dossiers naar voren te schuiven. Dit heeft onder andere geleid tot een publicatie over het WUR-rapport op de voorpagina van Trouw. Belangrijkste bevinding uit dit rapport was dat 28% van de verpakkingen die nu op de markt worden gebracht, slecht te recyclen zijn. De NVRD pleitte dan ook voor een innovatieagenda om te komen tot een duurzame verpakkingsketen.

 • Transitieagenda consumptiegoederen

  De NVRD heeft het Grondstoffenakkoord mede ondertekend en heeft deelgenomen in het Transitieteam Consumptiegoederen dat de Transitieagenda Consumptiegoederen heeft opgesteld die begin 2017 is aangeboden aan de staatssecretaris.

  Meer informatie: https://www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas/transitieagenda+consumptiegoederen/default.aspx