Financiële kerncijfers

 • Toelichting financiële kerncijfers

  Het resultaat over 2017 is €204.759,- positief. Dit is bijna €200.000 meer dan begroot.

  Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet duidelijk in welke projecten in welke mate de NVRD participeert. Zo is in 2017 het budget van het programma VANG-huishoudelijk afval minder geworden dan eerder gedacht en zijn er onvoorziene inkomsten en uitgaven gedaan in het sectorplan AMBOR/P90. Verder is de deelname in het programma Landelijke Aanpak Zwerfafval pas in het eerste kwartaal duidelijk geworden en omvangrijker dan eerder begroot.

  Met onze congressen presenteren wij goed. Er zijn meer inkomsten gegenereerd dan begroot, terwijl de kosten beperkt zijn gebleven. Toch blijven het risicovolle activiteiten, waarbij we ook rekening houden met tegenvallers. De themadagen blijken zowel minder op te brengen (we hebben de deelnamekosten omlaag gebracht), maar door scherp op de kosten te letten is het resultaat is gelijk aan de begroting. Tenslotte is het, voor 2017 opgehoogde, budget voor het Jaarprogramma niet uitgeput en is er eenmalige afgeschreven op diverse kantoormiddelen.

  De reservepositie van de vereniging wordt gevormd door een vastgestelde ‘liquiditeits’reserve van €1.800.000,- en een bestemmingsreserve. Met de eerste reserve kunnen bij een onverhoopte liquidatie van de vereniging de verplichtingen gedurende een jaar nog worden nagekomen. Daarnaast moet deze voldoende ruimte bieden om risico’s op te vangen die de NVRD loopt door deel te nemen in projecten.

  Het resultaat over 2017 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hiermee wordt deze bestemmingsreserve €759.720,- groot. De bestemmingsreserve is ingesteld voor ‘mission related investments’. Gelden uit deze reserve kunnen worden aangewend na een besluit van het bestuur, binnen de kaders gesteld door de ledenvergadering. Het Jaarplan geldt als belangrijkste kader.