Kennis

Een belangrijke waarde van de vereniging is de toegang tot kennis en het delen van ervaringen. In een steeds complexer en dynamischer werkveld is een snelle toegang tot de juiste kennis en informatie van essentieel belang. Binnen de vereniging is een enorme collectieve kennis aanwezig die niet alleen voor de leden maar ook voor derden zeer waardevol is. De vereniging heeft voor haar leden een belangrijke rol in het ontwikkelen en delen van kennis en het duiden en doen begrijpen van relevante zaken. De NVRD helpt leden hierover een mening te vormen, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau.

 • Benchmark Huishoudelijk afval

  De benchmark Huishoudelijk Afval is een management-, netwerk- en kennisinstrument bedoeld voor gemeenten en publieke afvalbedrijven waarin kernprestaties van het gemeentelijk afvalbeheer inzichtelijk worden gemaakt en vergeleken. De benchmark wordt uitgevoerd met Cyclusmanagement. In 2017 namen bijna 100 gemeenten deel. Als reactie op een aangenomen Tweede-Kamer motie hebben I&W, VANG en NVRD een plan uitgewerkt voor een (vereenvoudigd) benchmarktraject voor alle Nederlandse gemeenten.

  De publieke resultaten van de benchmark zijn beschikbaar via www.bmhha.nl

 • Benchmark Schoon

  In het kader van De Landelijke Aanpak Zwerfafval heeft de NVRD in 2017 de benchmark Schoon uitgevoerd. De in totaal 32 deelnemers hebben hun prestaties in kaart gebracht, met elkaar vergeleken en in drie kennisbijeenkomsten geanalyseerd.

  De publieke resultaten van de benchmark zijn beschikbaar via www.benchmarkschoon.nl

 • Onderzoek Recyclebaarheid verpakkingen

  In het kader van ketenoptimalisatie heeft de NVRD in het najaar van 2017 door de WUR een onderzoek laten uitvoeren naar de recyclebaarheid van de verpakkingen bij Nederlandse huishoudens. Hieruit bleek dat er zowel in de sorteermix, het sorteerresidu als in het huishoudelijk restafval nog goed recyclebare verpakkingen zitten. Ook is duidelijk geworden dat 1/3 van de kunststoffen verpakkingen nu en in de toekomst niet recyclebaar is. Het onderzoek heeft tot veel publiciteit en Kamervragen geleid.

  Links:

  WUR Rapport: Onderzoek kunststofketen Wageningen University & Research

  Belangrijkste bevindingen Onderzoek kunststofketen Wageningen University & Research

  In de media:

  Artikel TROUW - Bijna een derde van de verpakkingen in het Nederlandse afval is niet of slecht herbruikbaar.

  Artikel VOLKSKRANT - Eenderde van verpakkingen is niet of nauwelijks recyclebaar: pvc de grote boosdoener

  Artikel ALGEMEEN DAGBLAD - Groot deel Nederlandse verpakking niet recyclebaar vanwege pvc

  NOS - Ruim een kwart van het verpakkingsmateriaal is niet te recyclen

 • Modellen privacywetgeving

  Om de leden te faciliteren in het privacy-dossier zijn verschillende modellen opgesteld die NVRD leden kunnen gebruiken om conform privacywetgeving te werk te gaan:

  -          model bewerkersovereenkomst

  -          model privacyverklaring voor gemeenten

  -          model privacyverklaring voor publieke afvalbedrijven

  -          model privacy protocol voor gemeenten

  -          model privacy protocol voor publieke afvalbedrijven

  Meer informatie: https://www.nvrd.nl/paginas/openbaar/dossier-actueel/rob/privacy

 • Blik: bron of nascheiding? Afwegingskader voor gemeenten

  In het kader van VANG is in opdracht van de NVRD een beknopt afwegingdocument opgesteld over bron- of nascheiding van blik. Met het afwegingskader, dat door CE Delft is opgesteld en in maart is gepubliceerd, kunnen gemeenten op basis van milieuafwegingen, kostenaspecten en servicekenmerken een goede keuze maken voor bron- of nascheiden van blik.

 • Project 100-100-100

  De NVRD stimuleert en faciliteert gemeenten bij de uitvoering van het project 100-100-100; met 100 gezinnen, 100 dagen, 100% afvalvrij. Er zijn in 2017 in 33 gemeenten nieuwe 100-100-100 projecten uitgevoerd en afgerond. En in 2017 zijn nog eens in 17 gemeenten 100-100-100 projecten die reeds in 2016 waren gestart, afgerond. Er zijn nu nog twee gemeenten waar 100-100-100 projecten lopen. In totaal 52 gemeenten hebben een 100-100-100 project uitgevoerd. Gezamenlijk bestrijken deze gemeenten ruim 2,9 miljoen inwoners.

  Meer informatie: https://www.100-100-100.nl/

 • Kennisplatforms

  Het aantal actieve kennisplatforms is in 2017 gestegen van vier naar zes. Op dit moment zijn platforms actief op de onderwerpen: omgekeerd inzamelen, 100-100-100, keukenafval, afvalcoaches, luierketen en een open forum. In totaal hebben 273 personen een inlog ontvangen voor toegang tot de kennisplatforms, wat heeft geresulteerd in 210 gebruikers. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal gebruikers gegroeid met 35%.

  Het gebruik van de platforms is in de tweede helft van 2017 door middel van een enquête onderzocht. Hieruit blijkt dat de platforms vooral gewaardeerd worden als bron van kennis en informatie.

  Meer informatie: https://kennisplatform.nvrd.nl/

 • ARBO catalogus

  De arbocatalogus afvalbranche biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche. In 2017 is vooral ingezet op een beter toegankelijke catalogus door de website responsive te maken. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd om meer bekendheid voor de catalogus te genereren.

  Arbocatalogus-afvalbranche  

 • Raamovereenkomst Verpakkingen

  Het dossier Verpakkingen en de evaluatie van de Raamovereenkomst  hebben ook in 2017 veel aandacht gevergd. Om de leden steeds goed te informeren over de laatste ontwikkelingen in onder andere het Uitvoerings en Monitorings Protocol 3.0, de kostenonderzoeken en de evaluatiepunten is regelmatig in de nieuwsbrief gepubliceerd en is voortdurend het dossier Verpakkingen op de website geactualiseerd. Daarnaast is er op 6 september een ledenbijeenkomst georganiseerd over de laatste stand van zaken rond de ketenregie en andere discussiepunten. In oktober zijn samen met Nedvang twee bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten met een eigen dienst hun erkenning als afvalbedrijf konden regelen. Tenslotte is in GRAM gestart met een reeks artikelen over de Raamovereenkomst Verpakkingen.

  Meer informatie: https://www.nvrd.nl/gram

   

 • VANG-Workshops

  In 2017 zijn in totaal 4 workshops, een training diftar en een bijeenkomst van de werkplaats keukenafval georganiseerd. De workshops hadden betrekking op afvalcoaches (3 workshops) en best practices. De training diftar is in 2017 gecomprimeerd tot een ééndaagse training. In totaal hebben 155 personen deelgenomen aan deze bijeenkomsten.

 • VANG-relatiebeheer

  Kennis over afvalscheiding en het realiseren van de VANG-doelstellingen wordt onder andere gedeeld via de VANG-relatiebeheerders. In totaal zijn er vorig jaar 275 directe en indirecte (via publieke inzamelbedrijven) contacten geweest met gemeenten. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan een 16-tal bijeenkomsten op bestuurlijk niveau.

 • De toekomst van de branche

  In 2017 is gewerkt aan een toekomstvisie die moet leiden tot een gedeelde visie op de rol van de sector in de toekomst. Wat is bijvoorbeeld de rol van gemeenten en de branche in de toekomstige circulaire economie en hoe gaan we om met de robotisering?  De toekomstverkenning geeft inzicht in plausibele toekomstscenario’s waarop geanticipeerd kan worden. Inmiddels zijn de relevante trends in kaart gebracht en zijn vier toekomstscenario’s ontwikkeld. Het scenario document is verrijkt en getoetst met de resultaten van interviews met prominenten en opiniemakers. Op basis van deze scenario’s is een visie ontwikkeld die in het voorjaar van 2018 zal worden gepubliceerd.

  Zie https://www.nvrd.nl/paginas/openbaar/dossier-actueel/rob/toekomst/de-branche-in-2050 

   

   

 • Onderzoek mechanische afvalsortering

  ISWA is het mondiale netwerk voor duurzaam afvalbeheer. In 2017 is onder regie van NVRD een ISWA-publicatie uitgebracht over mechanische afvalsortering.

  Rapport: https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5071

 • Benchmarksystematiek BOR

  De NVRD heeft in 2017 bijgedragen aan de ontwikkeling van een standaard benchmarksystematiek en aan de uitvoering van een benchmarkpilot van de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem. Dit in het kader van het CROW-project Uniforme systematiek prestatievergelijking BOR.

 • Handleiding en Masterclass sturen op beleving

  In kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval heeft de NVRD in 2017 een handreiking en een Masterclass ‘Sturen op beleving’ ontwikkeld. De eerste Masterclass heeft begin 2018 plaatsgevonden.

  De handreiking Sturen op beleving is beschikbaar via de kenniswijzer zwerfafval (www.kenniswijzerzwerfafval.nl)

   

 • Leergang Samen sturen op beheer openbare ruimte en afval

  Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen is een branche-specifieke post-HBO leergang ontwikkeld over de sturingsrelaties tussen gemeentelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers van publieke bedrijven. De Leergang 'Samen sturen op beheer openbare ruimte en afval' is op 7 november van start gegaan met 8 deelnemers. De laatste cursusdag vond plaats in februari 2018.

 • Vakblad GRAM

  Al sinds 1907 is GRAM ons eigen vakblad. De commissie GRAM is er ook in weer in geslaagd 10 nummers uit te brengen boordevol lezenswaardige artikelen.

  De verschenen nummers van de GRAM zijn voor leden beschikbaar via de GRAM bibliotheek op de website van de NVRD.  https://www.nvrd.nl/gram

 • Digi-GRAM

  Naast de hardcopy GRAM verspreiden we sinds twee jaar ook een digitale versie met de hoofdartikelen. Deze Digi-GRAM verschijnt in de week voordat de hardcopy versie op de deurmat valt. 10 uitgaven per jaar.

 • NVRD nieuwsbrief (digitaal)

  De digitale NVRD-nieuwsbrief verschijnt circa 22 x per jaar en bevat naast actueel nieuws ook informatie over NVRD-bijeenkomsten en events en nieuws uit de vereniging.

  Naast deze reguliere nieuwsbrief plaatste de NVRD het afgelopen jaar meerdere keren actuele nieuwsberichten op de website, veelal in antwoord op negatieve publiciteit in de landelijke media over afvalscheiding of het verpakkingendossier.

 • Wij maken werk van circulair

  Binnen dit project wordt kennis over circulair inkopen verzameld en gedeeld. Deze kennis is in het deeltraject circulair inkopen van minicontainers vertaald naar concrete aanbestedingsstukken die begin 2018 voor alle NVRD leden beschikbaar komen. Naast minicontainers wordt er aandacht besteed aan bedrijfskleding en worden in GRAM voorbeelden van circulaire initiatieven beschreven.

  Meer informatie: https://www.nvrd.nl/circulair

   

 • Toolbox inclusief ondernemen

  De NVRD heeft samen met het O&O fonds Afval & Milieubedrijven het project Toolbox ‘Inclusief Ondernemen’ uitgevoerd. Het project bestond uit een aantal kennisbijeenkomsten en de ontwikkeling van deze toolbox. Deze box bestaat uit zes delen en behandelt alle facetten die komen kijken bij het Inclusief Ondernemen. De Toolbox ondersteunt bij het opnemen van medewerkers met een beperking en het toewerken naar een meer inclusieve arbeidsorganisatie; een organisatie waarin mensen met een beperking die nu niet aan de slag komen op de reguliere arbeidsmarkt, ook een kans krijgen.

   

   

 • Leidraad Arbeidsbelasting ter vervanging P90

  De NVRD heeft samen met leden, VA, WENb en sociale partners de afgelopen twee jaar onderzoek laten doen naar een nieuwe leidraad arbeidsbelasting die de P90-norm uit begin jaren ‘90 moet vervangen. Het onderzoeksrapport is najaar 2017 afgerond. De leidraad is flexibeler en praktischer dan de oude P90 en aangepast aan de huidige inzamelsystemen. Wanneer en op welke wijze de nieuwe leidraad toegepast wordt, is afhankelijk van de gesprekken tussen werkgevers en werknemers. Naar verwachting zal dit in de loop van 2018 plaatsvinden.

 • Schoon belonen Juridische belemmeringen

  De NVRD neemt sinds 2016 deel aan het projectteam Schoon Belonen. De NVRD heeft namens de projectgroep in 2017 een onderzoek laten uitvoeren naar de wettelijke en juridische belemmeringen binnen de pilots. Dit heeft geresulteerd in "Advies wegnemen juridische belemmeringen bij landelijke uitrol pilots Schoon Belonen".

  Meer informatie: https://www.nederlandschoon.nl/Juridische-belemmeringen-en-oplossingen-in-kaart?utm_campaign=schoon-belonen&utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief&utm_content=info&utm_term=juridische%20belemmeringen

 • Uitvoerings en MonitorProtocol verpakkingen

  Samen met een 10-tal leden heeft de NVRD bijgedragen aan de totstandkoming van UMP 3.0. Dit is, in tegenstelling tot de 2.0-versie een levend document. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen werkbare aanpassingen worden gedaan die in de Beheercommissie UMP worden besproken en als advies aan de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst worden voorgelegd. De NVRD neemt samen met VNG namens gemeenten deel aan deze Beheercommissie.

  Het meest recente UMP is te vinden op: www.umpverpakkingen.nl