Netwerk

De NVRD biedt haar leden een toegankelijk, laagdrempelig en waardevol netwerk. Via dit netwerk weten leden elkaar snel te vinden, helpt men elkaar met advies en raad of pakt men zaken snel samen op. Het NVRD-netwerk staat voor openheid, daadkracht en diversiteit. Door de uitwisseling in dit netwerk helpen individuele leden de branche verder vorm te geven. Onder de NVRD-leden is een veelheid aan experts actief. Via het netwerk worden deze experts bij de NVRD betrokken en met elkaar verbonden. De NVRD biedt de leden toegang tot zowel kennis als kennissen.

 • Netwerk communicatieadviseurs

  De NVRD heeft in 2017 het initiatief genomen tot een netwerk van communicatie-adviseurs. Dit platform is ingericht om leden tijdig te informeren als er iets in de media speelt of om gezamenlijke boodschappen of reacties voor te bereiden. Deze lijst van momenteel 40 communicatie-adviseurs van gemeenten of publieke bedrijven fungeert daarnaast als platform op communicatiegebied.

   

 • Platform gladheidbeheer

  De NVRD faciliteert een platform van lokale gladheidbeheerders. In het platform wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld. Het platform is in 2017 één keer bij elkaar geweest. Verdere contacten zijn via de mail verlopen.

 • Werkgroep Publieke Inzet

  Vanuit de NVRD-achterban is een werkgroep/klankbordgroep van 11 personen geformeerd die iedere twee weken input levert op de verschillende stukken die in het kader van de uitwerking en evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen worden opgesteld. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en publieke bedrijven en bespreekt actuele zaken en noodzakelijke acties in het kader van onderzoeken en nieuwsberichten.

 • Kernteam luiers

  Samen met het Ministerie en Rijkswaterstaat vormt de NVRD het kernteam luiers.  Dit kernteam stimuleert het sluiten van de keten van preventie tot recycling. In 2017 heeft de focus gelegen op het onderzoek naar risicostoffen en milieurendement. Daarnaast is de realisatie van recyclingscapaciteit nauwgezet gevolgd. Hierover is regelmatig gepubliceerd en om gemeente op de hoogte te houden is er een apart kennisplatform opgericht. Dit ketenproject maakt onderdeel uit van het VANG-programma.

 • Ambtelijke Werkgroep Afval met VNG

  De Ambtelijke Werkgroep Afval (AWA) bestaat uit 18 vertegenwoordigers van gemeenten en bespreekt vijf keer per jaar de actuele gemeentelijke afvalbeleidszaken. De NVRD gebruikt deze waardevolle input bij standpuntbepaling en bij publicaties, te ontwikkelen kennisproducten en onderzoeken. Tevens adviseert AWA de commissie Milieu Energie en Mobiliteit van de VNG over de politiek-bestuurlijke agendapunten op het gebied van afval en beheer van de openbare ruimte.

 • Expertgroep BOR en publieke bedrijven

  In 2017 heeft de NVRD een traject opgezet waarin een tiental publieke bedrijven die actief zijn in het beheer van de openbare ruimte, kennis en ervaringen hebben gedeeld. In totaal zijn drie expertsessies georganiseerd rondom de thema’s strategie, transformatie en doorontwikkeling. Aan het eind van de reeks is besloten deze intervisie-bijeenkomsten in 2018 door te zetten. Het project wordt in samenwerking met Buiten Organisatieadvies uitgevoerd.

 • Ledenbezoeken door bureau

  Vanaf de zomer 2017 zijn bureaumedewerkers gestart met het maandelijks bezoeken van NVRD-leden. Dit gebeurt in het kader van het thema van het jaarplan ‘De leden centraal’. In deze informele gesprekken wordt gedeeld waar men mee bezig is en wordt geïnventariseerd wat we voor elkaar kunnen betekenen.  De selectie van de te bezoeken leden gebeurt via een ‘tombola’.

 • Werkgroep BOR

  De werkgroep (voorheen commissie) komt circa vijf keer per jaar bij elkaar en bespreekt ontwikkelingen op het gebied van BOR, pakt jaarplanprojecten op en bereid standpunten voor.

 • Redactievergaderingen GRAM

  De redactie GRAM bestaat uit 10 personen en komt 10 x per jaar bijeen om te brainstormen over artikelen en invulling te geven aan de inhoud van de GRAM. Sinds 2017 is de GRAM ook terug te lezen op de website van de NVRD.

 • Werkgroep Europa

  De Werkgroep Europa bestaat uit 10 deelnemers. In 2017 zijn er vijf bijeenkomsten geweest waarin de ontwikkeling van een regionale Circulaire Economie is verkend (o.m. in het Kader van de Europese Urban Agenda) en waarin input is geleverd voor de positiebepaling van VNG en NVRD binnen hun Europese vertegenwoordigingen (MWE, CEMR, CoR).

 • Werkgroep Circulair Inkopen Minicontainer

  Werkgroep bestaande uit circa 15 deelnemers die zich bezighoudt met circulair inkopen van minicontainers. Binnen deze werkgroep is een kerngroep opgericht die concreet heeft gewerkt aan aanbestedings-documenten voor circulaire minicontainers. De werkgroep is opgericht naar aanleiding van het NVRD-project 'Wij maken werk van circulair'.

 • Werkgroep Circulair Inkopen Werkkleding

  Werkgroep van circa 8 personen die werkt aan een ambitiedocument voor circulaire werkkleding, met als doel om werkkleding circulair te gaan inkopen. De werkgroep is opgericht naar aanleiding van het NVRD-project 'Wij maken werk van circulair'.

 • Werkgroep fiscalisten

  Netwerk van 15 fiscalisten opgericht in het kader van de wetgeving omtrent vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen. Het netwerk wordt onder andere ingezet voor de brancheafspraken waarover gesproken wordt met de Belastingdienst.

 • Werkgroep privacy

  Netwerk bestaande uit 10 NVRD leden. Werkgroep houdt zich bezig met privacy dossier dat voor de branche zeer actueel is geworden is na de zaak die in de gemeente Arnhem speelde rondom adresgebonden afvalpassen.

 • Juridische werkgroep

  Netwerk bestaande uit 6 juristen binnen de branche. Werkgroep pakt gezamenlijk algemene juridische thema’s op die spelen binnen de branche.  In 2017 is de werkgroep niet fysiek bijeen geweest omdat specifieke juridische zaken zoals privacy en vennootschapsbelasting zijn opgepakt door specifieke werkgroepen.

   

 • Matrasketenoverleg

  De NVRD heeft in 2017 het initiatief genomen voor voortzetting van het matrasketenoverleg. Binnen dit overleg komen 14 partijen actief binnen de matrasketen, regelmatig bij elkaar over het tot stand brengen van een gesloten matrasketen.

 • Werkgroep Gevaarlijk Afval

  De werkgroep gevaarlijk afval komt 1 à 2 keer per jaar bijeen. Hierbij worden de ontwikkelingen op het gebied van de inzameling, opslag en verwerking van gevaarlijk stoffen besproken. Met name de ontwikkelingen in de op gevaarlijk afval betrekking hebbende sectorplannen in het LAP worden nauwgezet gevolgd.

 • ISWA

  ISWA is het mondiale netwerk voor duurzaam afvalbeheer. De NVRD heeft samen met enkele leden deelgenomen aan het jaarcongres en de ledenvergadering in Baltimore. Daarnaast heeft de NVRD geparticipeerd in twee bijeenkomsten van de Working Group Recycling & Waste Minimization in respectievelijk Edinburgh en Porto. In samenwerking met ISWA heeft de NVRD in 2017 een Study Tour georganiseerd over gescheiden inzameling en recycling in Nederland. Deelnemers waren afkomstig uit de hele wereld, van Hong Kong, Zuid-Afrika, Oekraïne en Libanon tot Noorwegen en Portugal.

 • MWE

  Municipal Waste Europe richt zich specifiek op de belangenbehartiging voor de publieke afvalsector in Brussel. De NVRD participeert in het Policy Committee van MWE waar de activiteiten van de staf inhoudelijk gecoördineerd worden. Het Policy Commitee komt 4 keer per jaar bijeen in Brussel.

 • Samenwerking Stadswerk

  Sinds enkele jaren wordt nauw samengewerkt met Stadswerk. In 2017 zijn samen met Stadswerk op diverse thema’s bijeenkomsten georganiseerd (afstemmen inrichting en beheer, circulaire economie en openbare ruimte en onkruidbeheer). Ook vindt er kruisbestuiving plaats via de regioafdelingen van beide verenigingen.

 • Werkgroep kwaliteit

  Naast de focus op kwantiteit (zo veel mogelijk afvalscheiding en zo min mogelijk restafval) is de aandacht in het afgelopen jaar ook steeds meer komen te liggen op de kwaliteit en hoogwaardige recycling. Zowel bij kunststoffen, gft-afval, textiel als glas speelt deze kwaliteitsdiscussie. Eind 2017 is een werkgroep kwaliteit in het leven geroepen die bekijkt welke bijdrage NVRD-leden kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit.